KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น จิตติมา วรรณแก้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7027
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปทุเรียนผง
ศุภมาศ กลิ่นขจร,จิตติมา วรรณแก้ว,ชุติมา อัศวเสถียร,ภคินี อัครเวสสะพงศ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7535
การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกแช่แข็ง
ประยูร เอ็นมาก,จิตติมา วรรณแก้ว,ศุภมาศ กลิ่นขจร
Full Textx
FOOD 7529
การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกอบแห้ง
จิตติมา วรรณแก้ว,วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร,นารีรัตน์ สุนทรธรรม,รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มประจำปี 2554 กรมวิชาการเกษตร
24 - 26 เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>