KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010084
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การโฆษณาขนมกับพฤติกรรมการบริโภคขนมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
T010085
การศึกษาการรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองในประเทศไทย/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
T010152
การศึกษาการรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองในประเทศไทย/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>