KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น จินตนา กิจเจริญวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7786
การประเมินการได้รับสัมผัสของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการบริโภคผักและผลไม้แห้งนำเข้าจากต่างประเทศของคนไทย พ.ศ. 2548-2557
จินตนา กิจเจริญวงศ์,ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7794
การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โปรตีน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลืองโดยการเปรียบเทียบผล ระหว่างห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา,จินตนา กิจเจริญวงศ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>