KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น จินตนา อุปดิสสกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030270
ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร/นฤดม บุญ-หลง และ จินตนา อุปดิสสกุล
นฤดม บุญ-หลง
Full Textx
FOOD 6328
ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวไทยจากการประเมินทางประสาทสัมผัสและการวัดด้วยเครื่องมือ/สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์, จินตนา อุปดิสสกุล และ ธงชัย สุวรรณสิชณน์
สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 7968
ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนจากสับปะรด 2 สายพันธ์ุ
วิจิรัชย์ คำชุม,จินตนา อุปดิสสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>