KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น จิรนาถ บุญคง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040361
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเผือกเสริมสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป/จิรนาถ บุญคง และ นวลพรรณ เชาว์เครือ
จิรนาถ บุญคง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T070307
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากแป้งเม็ดบัว/จิรนาถ บุญคง และ นิตยา รัตนประดิษฐ์
จิรนาถ บุญคง
2548-2549
FOOD 6548
การผลิตไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง/จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงศ์แก้ว
จิรนาถ บุญคง,นงค์นุช วงศ์แก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6550
การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักดิ์ แก้วเกิด
รัตนา จินดาพรรณ ... [และคนอื่นๆ],จีรศักดิ์ แก้วเกิด,จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6563
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากแป้งเม็ดบัว/จิรนาถ บุญคง และ นิตยา รัตนประดิษฐุ์
จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 7428
การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชฟอสเฟตจากเมล็ดขนุน
จิรนาถ บุญคง
Full Textx
FOOD 7513
Resistant Starch ?.แป้งที่มีบทบาทต่อสุขภาพ
จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
FOOD 7803
การใช้แป้งกล้วยหอมทองดิบที่มีสมบัติต้านทานการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์พาสต้า
จิรนาถ บุญคง,พัชราวรรณ เรือนแก้ว,ทิพวรรณ บุญมี,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>