KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิรพิชชา บุญพอ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7725
การประเมินความน่าเชื่อถือของฉลากโภชนาการในอาหารสำเร็จรูป
จิรพิชชา บุญพอ,ครรชิต จุดประสงค์,ประภาศรี ภูวเสถียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>