KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7650
การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ
สุดสายชล หอมทอง,บุณฑริกา นิลโนรี,ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง,จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต, อำไพ บุตรงาม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>