KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิราพร ทัดพินิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7207
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพสาขางานอาหารและโภชนาการด้านครัวโรงแรม
จิราพร ทัดพินิจ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>