KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น จิราภา อุณหเลขกะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7551
การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไทย
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,พฤศชัย พรหมประสิทธิ์,จิราภา อุณหเลขกะ,วีระพร แจ่มศรี,เสกสรร ทองโพธิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7848
การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอทที่ปนเปื้อนในหอยแครง และหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552
จิราภา อุณหเลขกะ,ปราโมทย์ วนิชาชีวะ,สมบูรณ์ โตประสิทธิ์,ศิริ วัดสว่าง,นฤมล จันทร์แก้ว,จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล,ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>