KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930160
การบรรจุเนื้อสดแช่เย็น
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2535
T940162
คุณภาพเนื้อสัตว์
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2537
T980143
คุณภาพซาก/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2532
T010092
การลดขั้นตอนกระบวนการจัดการเนื้อสัตว์จากการชำแหละซากอุ่น ร่วมกับการบ่มเนื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคขุน/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ คมแข พิลาสมบัติ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2542
T010093
การชำแหละซากอุ่นต่อคุณภาพเนื้อสุกร/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, ภัทราภรณ์ เชื้อนันตา และ รุจริน ลิ้มศุภวานิช
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2542
FOOD 6214
การพัฒนาโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสากล/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ... [และคนอื่นๆ]
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2550
FOOD 6980
ผลของการหมักต่อสุขภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิตติชัย บรรจง,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อิศร เศวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7868
ผลของการหมักต่อคุณภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิติตชัย บรรจง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7870
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยนยน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7871
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,คมแข พิลาสมบัติ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7873
คุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งขุนต่างอายุและต่างระยะเวลาการบ่มเนื้อ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,ศวรรณกมล น้อยดัด,อัฑฒ์ ภู่แจ้ง,มยุรินทร์ รักทอง,ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>