KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น จุฑา มุกดาสนิท
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6259
การศึกษาองค์ประกอบของโปรตีนผงที่เก็บเกี่ยวได้จากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช/สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ ... [และคนอื่นๆ]
สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ
2550-2551
FOOD 6262
การเปรียบเทียบกลิ่นและกลิ่นรสระหว่างปูนิ่มสุกและปูนิ่มอบแห้ง/พิเชษฐ์ น่วมทนงค์, สุมิตรา บุญบำรุง และจุฑา มุกดาสนิท
พิเชษฐ์ น่วมทนงค์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 8123
การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,สุมิตรา บุญบำรุง,จุฑา มุกดาสนิท ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>