KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 33 เรื่อง จากคำค้น จุฬาลักษณ์ จารุนุช
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940135
คุกกี้หยอดผสมผักหรือเมล็ดพืชน้ำมัน
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T960059
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่
ประชา บุญญสิริกูล
2539
IFRPD T960269
ศึกษาการทำอาหารขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดงโดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่
สมชาย ประภาวัต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
IFRPD T970085
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตอาหารเช้าจากธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้เครื่องเอ็กซทรูเดอรสกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล, จุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2540
IFRPD T990073
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีปลายข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบหลัก โดยกระบวนการอัดพอง/ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2542
IFRPD T990402
การผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้เครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2540
IFRPD T000104
การพัฒนาขนมกรอบที่มีข้าวโพดเกล็ด - ปลายข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก ด้วยกระบวนการอัดพอง
ประชา บุญญสิริกูล
2543
T000244
การผลิต Carboxymethyl-chitin เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ชิดชม ฮิรางะ
2537
IFRPD T010014
การพัฒนาขนมกรอบเพิ่มคุณค่าโภชนาการด้วยแป้งถั่วเหลือง โดยกระบวนการเอ็กซทรูชั่น/ประชา บุญญสิริกูล และ จุฬาลักษณ์ จารุนุช
ประชา บุญญสิริกูล
2543
IFRPD T010298
การผลิตโปรตีนเกษตรและอาหารเสริมสำหรับเด็ก/จุฬาลักษณ์ จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T070402
ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์/จุฬาลักษณ์จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
2550
FOOD 6534
Collet Extruder กับการแปรรูปข้าวในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป/จุฬาลักษณ์ จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
2552

FOOD 6640
รักสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
FOOD 7025
โปรตีนเกษตรเสริมเมทไธโอนินและแคลเซียม
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7201
Kick off ผลิตภัณฑ์ใหม่... Soya Crispy
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>