KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8297
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง
จินตนา พรมวงษ์ป้อ ,วนิดา โยคนิตย์,จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>