KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จุไรวรรณ แก้วกำเนิด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930125
การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
จุไรวรรณ แก้วกำเนิด
2535
   หน้า : [ 1 ]   Next >>