KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ฉวีวรรณ มลิวัลย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7097
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
ฉวีวรรณ มลิวัลย์,สุพิชญา จันทชุม,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
PUB 0575
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ฉวีวรรณ มลิวัลย์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>