KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชณิชา จินาการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6824
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกอ่องสำเร็จรูป
นภาพร ดีสนาม,วิไลวรรณ ชูเกียรติภิญโญ,ชณิชา จินาการ,อรทัย บุญทะวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7433
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกอ่องกึ่งสำเร็จรูป
นภาพร ดีสนาม,วิไลวรรณ ชูเกียรติภิญโญ,ชณิชา จินาการ
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>