KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชนิต ชนะปาลพันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6780
การประเมินสารให้กลิ่นของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
ชนิต ชนะปาลพันธุ์,อนุวัตร แจ้งชัด,สุมิตรา บุญบำรุง,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

   หน้า : [ 1 ]   Next >>