KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชนินทร์ อัมพรสถิร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6033
ผลของโอโซนต่อการตอบสนองของซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และปริมาณรวมแอสคอร์เบตในข้าว (Oryza sativa L.)/ชนินทร์ อัมพรสถิร, สุวดี ถาวรยศนนท์, นิวัฒน์ นภีรงค์
ชนินทร์ อัมพรสถิร
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>