KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชลดา มานะกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970319
การศึกษาอิทธิพลของปริมาณความชื้นในแกนสับปะรดที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลในกระบวนการดึงน้ำออกด้วยแรงดันออสโมติก/ชลดา มานะกุล และ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
ชลดา มานะกุล
2539
   หน้า : [ 1 ]   Next >>