KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8060
อิทธิพลของอุณหภูมิในกระบวนการอบแห้งต่อการคืนรูปของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้ง
ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์,สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>