KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชัชวาลัย อรรถพลไพศาล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0675
ผลของการใช้ความดันสูงและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์ PME ในน้ำผลไม้แบบขุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชัชวาลัย อรรถพลไพศาล,รัชฎา ตั้งวงค์ไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>