KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชัชวาล โชติมากร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070486
ผลของปริมาณวิตามินอีที่ลดลงต่อความคงตัวของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่อุณหภูมิสูงระดับการทอด/ชัชวาล โชติมากร
ชัชวาล โชติมากร
FOOD 6711
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของการเก็บรักษาหอยหวานสดทั้งตัวระหว่างการแช่แข็ง
ชัชวาล โชติมากร,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>