KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060042
การศึกษาเบื้องต้นของสมุนไพรไทยเพื่อการลดการปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ในพืชผัก/ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล และรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
2546
KU T060044
การประเมินระบบการจัดการและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในข้าวโพดฝักอ่อนหลังเก็บเกี่ยว/รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ และชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>