KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060224
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ และส่วนประกอบทางเคมีของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72/ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน และดนัย บุณยเกียรติ
ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,มูลนิธิโครงการหลวง
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>