KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7307
แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิต และการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ,วงศ์ผกา วงศ์รัตน์,ปริญญา พัฒนวสันต์พร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7460
การจัดการโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมโดยประยุกต์ใช้ โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มผสม
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>