KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6619
การศึกษาวิธีการทำลายเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยแครง
ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์,อรุณ บ่างตระกูลนนท์,ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์,กรวรรณ นพพรพรร,สืบเนื่อง ชัยชนะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2552
FOOD 7643
การศึกษาเปรียบเทียบวิธี PCR และ LAMP กับวิธีเพาะเชื้อในการตรวจหาเชื้อ Salmonella จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ
ศิริพร จันทร์โรจน์,เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ,ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์,คาซูฮิสะ โอกาดะ,ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์,ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>