KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชัยสิทธิ์ ทองจู
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010359
ชนิดและแนวทาง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม/ชัยสิทธิ์ ทองจู, รุ่งโรจน์ จิตรีวรรณ
ชัยสิทธิ์ ทองจู,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2544?]
FOOD 6835
องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกากตะกอนน้ำมันปาล์มและจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พรฤดี สงวนสุข,เลอพงศ์ จารุพันธ์,ชัยสิทธิ์ ทองจู,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>