KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6236
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารถุงที่จำหน่ายในตลาดประเภทที่ 1 (กรณีศึกษาอาหารถุงที่จำหน่ายในตลาดประเภทที่ 1 ของ 4 จังหวัด)/ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย ... [และคณะ]
ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
2551
FOOD 7396
ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบกิจการด้านอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556
ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี,พาสนา ชมกลิ่น,ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>