KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชาญชัย ศรีพร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6471
ผลของอายุกล้วยหักมุกต่อสมบัติทางกายภาพของผลกล้วยและสมบัติทางเคมีของแป้งกล้วย/ชาญชัย ศรีพร และกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ชาญชัย ศรีพร
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>