KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชุติมา ภูมิวณิชชา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7966
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น
ชุติมา ภูมิวณิชชา,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>