KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010092
การลดขั้นตอนกระบวนการจัดการเนื้อสัตว์จากการชำแหละซากอุ่น ร่วมกับการบ่มเนื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคขุน/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ คมแข พิลาสมบัติ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2542
FOOD 7873
คุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งขุนต่างอายุและต่างระยะเวลาการบ่มเนื้อ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ,ศวรรณกมล น้อยดัด,อัฑฒ์ ภู่แจ้ง,มยุรินทร์ รักทอง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>