KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ฐิติภา มาลีหวล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000029
การศึกษาความปลอดภัยของอาหารหมักพื้นบ้านชนิดไม่ผ่านการให้ความร้อนก่อนการบริโภค : หอยดองชนิดต่างๆ
ฐิติภา มาลีหวล
2542
   หน้า : [ 1 ]   Next >>