KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ฑิตฐิตา ศรีภุมมา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7564
การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา,ฑิตฐิตา ศรีภุมมา,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,ภัทริน จำเริญเจือ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>