KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ณมาพร อัตถวิโรจน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060009
ผลของอุณหภูมิและตัวทำละลายในการผลิตต่อองค์ประกอบ ความเป็นกรด และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของกลิ่นควันเหลวจากชานอ้อย/ศิวาพร ศิวเวชช และณมาพร อัตถวิโรจน์
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
KU T060021
การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและระยะสั้นของกลิ่นควันเหลวจากชานอ้อยในหนูพุกขาว/ศิวาพร ศิวเวชช, ณมาพร อัตถวิโรจน์ และปัญญา เต็มเจริญ
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
PUB 0759
การผลิตข้าวคุณภาพ "Q" เพื่อผู้บริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณมาพร อัตถวิโรจน์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>