KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ณรงค์ชัย ชูพูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970129
การหมักโยเกิร์ตแบบกะด้วยเซลล์ที่ถูกตรึง/ณรงค์ชัย ชูพูล, สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และสุริยา บุตรเติบ
ณรงค์ชัย ชูพูล,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
   หน้า : [ 1 ]   Next >>