KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ณัฎฐิกา ศิลาลาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7807
อิทธิพลขององค์ประกอบที่มีต่อสมบัติเชิงความร้อนและโอกาสของปรากฎการณ์การเกาะตัวกันเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์นมผง
ณัฎฐิกา ศิลาลาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>