KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8001
ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนการทอดต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แหนมทอด
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์,ศิรินภา บุญมา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>