KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ณัฏฐิกา ศิลาลาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070311
/ณัฏฐิกา ศิลาลาย
ณัฏฐิกา ศิลาลาย
2548-2549
FOOD 7448
บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชัน่ และกลาสทรานซิชัน่ ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง
ณัฏฐิกา ศิลาลาย,ยูรียา รูส
Full Textx
FOOD 7703
ผลของการลดปริมาณความชื้นก่อนทอด ต่อ ปริมาณ ความชื้นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของ ความชื้น และการดูดซับน้้า มันในผลิตภัณฑ์เห็ดหอม ( Lentinus edodes ) ทอด แบบน้้ามันท่วม
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
FOOD 8326
ผลของกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของครีมเทียมไขมันต่ำจากแป้งข้าว
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ชลธิรา สารวงษ์,กมลพร ฉายสุริยะ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>