KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ณัฐณิชา ทวีแสง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8334
การศึกษาปริมาณผงฟักข้าวและวิธีการอบแห้งที่เหมาะสม ในการผลิตปลาแผ่น
ณัฐณิชา ทวีแสง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>