KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0881 (PDF)
Food Journal 49 (4) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Text
PUB 0882 (eBook)
Food Journal 49 (4) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Textx
PUB 0885 (PDF)
Food Journal 50 (1) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ธิดารัตน์ พันโท,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0886 (eBook)
Food Journal 50 (1) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ธิดารัตน์ พันโท,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,วาสนา นาราศรี
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>