KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ดลนภา กุกุทพันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8108
ผลของการละลายปลานิลแช่แข็งด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณลักษณะของเนื้อปลานิลและระยะเวลาการละลาย
ปวันสา บุญภูพิพัฒน์,ดลนภา กุกุทพันธ์,วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>