KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดลฤดี ใจสุทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD FOOD 6008
การเร่งความเก่าข้าวกล้องหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ/ดลฤดี ใจสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
ดลฤดี ใจสุทธิ์
2550
FOOD 6738
ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบตร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง
ดลฤดี ใจสุทธิ์,สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>