KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดลหทัย ราชนุเคราะห์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060362
ความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ขายส่งมะขามหวานที่เหมาะสมภายใต้การสั่นสะเทือนจำลอง/ดลหทัย ราชนุเคราะห์, บัณฑิต จริโมภาส และวิเชษ ศรีชลเพชร
ดลหทัย ราชนุเคราะห์
2549
T070021
การทดสอบประเมินผลการบรรจุหีบห่อขายส่งฝักมะขามหวาน/ดลหทัย ราชนุเคราะห์, บัณฑิต จริโมภาส และวิเชษ ศรีชลเพชร
ดลหทัย ราชนุเคราะห์
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>