KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดวงกมล นุตราวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7753
การศึกษาสถานการณ์สารเร่งเนื้อแดง (เบต้าอะโกนิสต์) ตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
วารุณี ชลวิหารพันธ์,ดวงกมล นุตราวงศ์,ณัฐ สวาสดิรัตน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>