KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ดวงกมล สุมนาชยานันท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8041
ผลของอุณหภูมิและรูปทรงต่อการทำแห้งมะเดื่อฝรั่งที่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ดวงกมล สุมนาชยานันท์,นินนาท ชินประหัษฐ์,ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>