KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ดวงธิดา ขุมทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060337
ผลของการใช้โอโซนในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะ ทุเรียน และมะม่วง/ดวงธิดา ขุมทอง ... [และคนอื่นๆ]
ดวงธิดา ขุมทอง
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>