KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดวงเดือน ภิบาลสิงห์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 8174
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรพีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>