KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ดารณี หมู่ขจรพันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940025
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตนมพร้อมดื่ม
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2536
T940026
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตนมพร้อมดื่ม
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2537
T940198
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาก การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2537
FOOD 6932
การศึกษาสถานการณ์และมาตรการควบคุมปริมาณฟลูออไรด์ทางกฎหมายสำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของประเทศไทย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7832
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิทสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแทนกระป๋อง
ดารณี หมู่ขจรพันธ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>