KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดาราวรรณ สกุลวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6937
การรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลฉลากอาหารและฉลากโภชนาการของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ดาราวรรณ สกุลวงศ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7356
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร จังหวัดลำพูน
ดาราวรรณ สกุลวงศ์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>