KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น ดาลัด ศิริวัน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ifrpd FOOD 6146
พฤกษเคมี...สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร: ของขวัญจากธรรมชาติ/ดาลัด ศิริวัน
ดาลัด ศิริวัน
2551
ifrpd FOOD 6492
การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำพริกและผักแนม โดยวิธีทดสอบเอมส์/จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, เกศศิณี ตระกูลทิวากร และดาลัด ศิริวัน
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
2552
FOOD 7394
ถั่วลอก ผักเล็กๆที่มองข้ามไม่ได้
ดาลัด ศิริวัน,หมอชาวบ้าน
ตุลาคม 2556
FOOD 7474
น้ำนมกระบือ... แต่ประโยชน์ไม่กระบือ
ดาลัด ศิริวัน
FOOD 7726
ฤทธิ์ต้านการกลายพันธ์ุของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง
ดาลัด ศิริวัน,จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,วิภา สุโรจนเมธากุล,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
FOOD 8222
รู้จักกินให้เป็น: สารอาหารเชิงพันธภาพ
ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0773
รู้จักกินให้เป็น : สารอาหารเชิงพันธภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>